biznes i ekonomia

Sklep hydrauliczny Warszawa a formy wzmacniania motywacji

Sklep hydrauliczny Warszawa to wzmacnianie motywacji. O czym warto wiedzieć?

Teoria wzmocnienia motywacji czasami zwana jest także teorią modyfikacji zachowań lub teoria uczenia się. Według koncepcji B.F Skindera zachowanie człowieka jest kształtowane przez środowisko, a konkretnie przez czynniki wzmacniające, czyli konsekwencje poprzednich zachowań. Ma to znaczenie, jeżeli przedstawiamy sklep hydrauliczny Warszawa.

W skutek uczenia się efekty poprzednich zachowań rzutują na postępowanie w przyszłości. Zgodnie z teorią B.F. Skindera ludzie są skłonni powielać te działania, które w przeszłości przynosiły im sukces i były źródłem przyjemnych doznać, unikają natomiast działań i postaw, tych, które przynosiły niepowodzenia lub kojarzą się z przykrością. Z tej teorii wynika kilka ważnych wniosków: przede wszystkim zgodnie z nią menedżerowie powinni wzmacniać te działania i zachowania pracowników, na których im zależy, przez ich nagradzanie – w formie materialnej i niematerialnej w aspekcie dobrego sklepu w Warszawie. Ludzie mają skłonność do powtarzania zachowań, które zostały nagrodzone, zatem nagroda stanowi czynnik zwiększający prawdopodobieństwo, że nagrodzone zachowanie w podobnych okolicznościach zostanie powtórzone.

Dwa pierwsze typy nasilają lub podtrzymują zachowanie, dwa następne osłabiają je lub redukują: wzmocnienie pozytywne – metoda wzmocnienia zachowania przez zapewnienie nagród albo pozytywnych wyników pożądanego zachowania, unikanie – metoda wzmocnienia zachowania, w której podwładny unika niemiłych konsekwencji związanych z postępowaniem odmiennym od pożądanego, karanie – oznacza osłabienie niepożądanych zachowań przez obwarowanie ich negatywnymi i niemiłymi następstwami. Poza tym w aspekcie sklep hydrauliczny Warszawa wskazuje się kolejno na eliminacja – oznacza osłabienie zachowań niepożądanych przez ich niedostrzeganie lub nieuznawanie przez kierownika.

Dobór formy wzmocnienia pozytywnego bywa zróżnicowany do rangi efektu bądź zdarzenia, które mają być jego przedmiotem – z uwzględnieniem choćby bardzo szacunkowego rachunku ekonomicznego. Przy wzmocnieniach pozytywnych warto korzystać z tak zwanego efektu demonstracji, a więc nagłaśniać dany fakt i jego nagradzanie, celem wywołania naśladownictwa. Wzmocnienie może następować w sposób: ciągły, gdy nagrody lub kary następują po każdym zachowaniu, które podlega obserwacji (np. po pomyślnej realizacji projektu), okresowy, oparty na stałych interwałach czasowych (np. premie kwartalne), oparty na zmiennych interwałach czasowych, nawet gdyby rytm zachowań był wyrównany, oparty na stałej liczbie (wskaźniku) obserwowanych zachowań.

Ukazując sklep hydrauliczny tanio nie należy zapominać, że nagrody czy kary następują w różnym czasie, po przekroczeniu określonej liczby (wskaźnika) zachowań (np. po trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach pracownika jest dyscyplinarne zwolnienie z pracy), przypadkowy, całkowicie zmienny, tzn. nie jest określona ani liczba zachowań, ani okres, po którym następują nagrody czy kary; liczba (wskaźnik) zachowań każdorazowo może być inna (np. kierownik daje pracownikowi wolny dzień zaraz po złożeniu mu należycie sporządzonego raportu badań).

Zachowania i ich rezultaty mogą być nie tylko wzmacniane, ale też modyfikowane. Owa modyfikacja leży u podstawy koncepcji modyfikacji zachowań, opartej na teorii wzmocnienia. Wykorzystując nagrody lub kary można, np. skłonić pracowników do niepalenia. System motywowania stanowi zbiór istotnych instrumentów i narzędzi zarządzania, od doboru, których zależy skuteczność motywującego działania na pracowników. Wśród modeli procesu motywacyjnego możemy wyróżnić model tradycyjny, model stosunków współdziałania oraz model zasobów ludzkich. Model tradycyjny polega na ustalaniu z góry, przez kierowników, sposobów wykonywania zadań i wykorzystywaniu systemu zachęt płacowych do motywowania pracowników w sklepie hydraulicznym.

Możliwość komentowania Sklep hydrauliczny Warszawa a formy wzmacniania motywacji została wyłączona