Ogólna

Co warto powiedzieć o przestępczości nieletnich?

Na co dzień często słyszymy o przestępczości. Słownik socjologiczny nie definiuje jednoznacznie przestępczości. Traktuje przestępstwo jako czyn zawiniony, naruszający obowiązujące prawo, uznany za społecznie szkodliwy lub niebezpieczny, a jednocześnie zagrożony formalnie określoną karą.

Uważa się, że przestępczość towarzyszy człowiekowi nieodłącznie od czasów prehistorycznych do współczesnych. Historię opisuje jako ciąg najazdów, rabunków oraz wyrzynania przeciwników. Przestępstwa obecne są w naszym codziennym życiu i różnymi drogami wciskają się do naszych domów, nie pozwalając nam o sobie zapomnieć. Zrozumiałe jest zatem zainteresowanie przestępczością, choć różne są przyczyny, dla których poświęca się jej uwagę. Przez wiele wieków nie było ścisłego określenia, co jest przestępstwem a co nim nie jest. Decydował o tym król, cesarz, car, książę.

Mieli oni pełną władzę nad swymi poddanymi, sami będąc ponad prawem, mogąc się z łatwością wykupić przed klątwą papieską daniną lub pokutą. Ustawy określające, co jest przestępstwem, pojawiły się w Europie dopiero w wieku XVI, i głosiły zasadę, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. Nadal jednak główną funkcją prawa była jego funkcja karna. Dopiero dwa wieki później, w dobie Oświecenia, dostrzeżono jego funkcję gwarancyjną – nie wolno karać za to, czego wcześniej wyraźnie nie zabroniono.

Termin przestępstwo, używany przez kryminologię zawiera w sobie czyny bezprawne, zawinione, społecznie szkodliwe oraz karalne. Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. To właśnie podmiot czynu decyduje o tym, że dane zachowanie będzie postrzegane jako przestępstwo, a innym razem jako czyn karalny. O ile ustawodawca w kodeksie karnym nie przewidział przypadków wyłączenia nieletniego z odpowiedzialności karnej, o tyle jedynie kilka wykroczeń będzie mogło stanowić czyn karalny, tzn. będzie można pociągnąć nieletniego do odpowiedzialności karnej.

Podmiot czynów w kodeksu wykroczeń jest rozumiany analogicznie jak w kodeksie karnym. Powyższe definicje wskazują, że przestępstwo pociąga za sobą określone sankcje. Należy jednak pamiętać, iż przestępstwo w wielu przypadkach odciska negatywne piętno na życiu człowieka, a zwłaszcza osób nieletnich.

Możliwość komentowania Co warto powiedzieć o przestępczości nieletnich? została wyłączona